Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene verkoopvoorwaarden YOUXX.nl

Toepasselijkheid

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en aangegane overeenkomsten van en met YOUXX.

YOUXX is een onderdeel van Het Imagobureau en als rechtspersoon geregistreerd als Stijl, Kleur & Imago Advies

Onder YOUXX wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden en op andere plaatsen op de site verstaan de webwinkel van YOUXX gevestigd en kantoorhoudende te Gouda.

YOUXX behoudt zich het recht voor deze voorwaarden op ieder moment te wijzigen en/of aan te vullen.

Door het gebruik van de website www.YOUXX.nl en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de koper deze Algemene Verkoopvoorwaarden en ook alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de website en/of in deze leveringsvoorwaarden.

Afwijking van bepalingen uit deze Algemene Verkoopvoorwaarden kan alleen wanneer dit duidelijk en schriftelijk is overeengekomen. Bij afwijkingen van een bepaling blijven de andere bepalingen uit de voorwaarden wel gewoon van kracht.

Als een koper ook Algemene Voorwaarden heeft waarnaar hij/zij verwijst, dan zijn deze niet van toepassing, tenzij YOUXX hiermee duidelijk en schriftelijk heeft ingestemd.

Onder "koper" wordt verstaan: iedereen (rechtspersoon of natuurlijke persoon) die een contractuele relatie van welke aard dan ook heeft of aangaat met YOUXX.

YOUXX is bevoegd gebruik te maken van derden bij de uitvoering van een overeenkomst met koper.

 

Totstandkoming overeenkomsten

Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een bevestiging van de bestelling aan de koper is verzonden. De bevestiging wordt verzonden naar het e-mailadres dat door de koper is opgegeven.

Koper en YOUXX komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.1 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van YOUXX gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

Informatie, afbeeldingen, mededelingen (mondeling, telefonisch of via e-mail) en opgaven etcetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. YOUXX garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

 

Prijzen

Alle prijzen op de bestelbevestiging zijn uitgedrukt in Euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent. De prijzen zijn exclusief omzetbelasting, exclusief verzendkosten en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders is weergegeven.

Indien de koper zich niet in het land van de verzending bevindt, is de koper aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten.

De koper is de prijs verschuldigd die YOUXX  in de toegestuurde orderbevestiging (artikel 2.1 van deze voorwaarden) heeft medegedeeld

 

Betaling

Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manier worden betaald: Ideal.  YOUXX  kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de website.

Heeft YOUXX  een betalingstermijn gesteld, dan betekent dit dat de koper, door het enkel voorbij laten gaan van de termijn, in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen onder nader te stellen en overeen te komen voorwaarden.

 

Levering en leveringstijd

Bestellingen worden uiteraard zo snel als mogelijk afgeleverd doch uiterlijk binnen 30 dagen. Wanneer er door YOUXX leveringstijden zijn vermeld, dan gelden deze als een indicatie en nimmer als fatale termijn.

Wanneer de koper een product bestelt dat tijdelijk niet op voorraad is, dan zal indien mogelijk worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen per e-mail of telefonisch aan de koper worden gemeld.

Leveringen vinden plaats op het adres dat de koper bij het tot stand komen van de overeenkomst heeft opgegeven.

YOUXX zorgt voor bezorging per post of verzending op enige andere wijze ter keuze van YOUXX.    Bezorging per post of verzending op enige andere wijze vindt pas plaats nadat de betaling voor de te leveren producten is ontvangen door YOUXX. De producten blijven eigendom van YOUXX tot het moment van levering. Zie ook artikel 7.

Bestellingen boven 200 euro zullen bij aankoop verzekerd worden verzonden.

YOUXX is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten van de nalevering worden dan betaald door YOUXX

Aan de leveringsplicht van YOUXX zal zijn voldaan door het eenmaal aanbieden van de goederen. Het door de koper of diens vertegenwoordiger ondertekende ontvangstbewijs strekt tot volledig bewijs van levering. In geval van niet-afname komen de opslag- en overige kosten voor rekening van de koper.

Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

 

Ruilen en herroepingrecht

Wanneer het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, moet de koper dit binnen 14 dagen na ontvangst van het product schriftelijk melden aan YOUXX. Na het verstrijken van de termijn is een eventuele vordering van de koper verlopen.

Beantwoordt het afgeleverde niet aan de overeenkomst dan moet YOUXX het ontbrekende alsnog afleveren, het afgeleverde product herstellen of vervangen. De keuze is hierbij aan YOUXX

 

Eigendomsvoorbehoud

Eigendom van producten gaat, ondanks de feitelijke aflevering, pas op de koper over, nadat koper alles dat hij/zij uit enige overeenkomst met YOUXX  is verschuldigd, volledig heeft voldaan. Hieronder valt ook vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichte of te verrichten werkzaamheden.

De koper mag de producten, voordat het eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

 

Garantie en aansprakelijkheid

Voor door YOUXX  geleverde producten geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld. YOUXX  vervult gedurende een dergelijke garantieperiode uitsluitend een loketfunctie.

YOUXX  kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, of is ontstaan door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen. YOUXX  is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

Indien YOUXX  om welke reden dan ook, verplicht is schade te vergoeden, dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan het bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt. YOUXX  is nimmer gehouden tot schadevergoeding anders dan zaak- en/of personenschade

Omstandigheden die in ieder geval niet voor risico van YOUXX  komen zijn: werkstaking, werkliedenuitsluiting, ziekte, in-, uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, diensten van derden, niet nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers, storingen in de productie YOUXX , natuur- en/of kernrampen, oorlog en/of oorlogsdreiging, schuld van YOUXX, behoudens opzet of grove schuld.

Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van YOUXX  ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen.

Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:

Indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van YOUXX of de fabrikant zijn verricht;

indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;

indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;

indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

De koper is verplicht YOUXX te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen YOUXX zouden kunnen doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de koper dienen te komen.

Het is mogelijk dat YOUXX op haar website links opneemt naar andere websites. Deze links kunnen mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn echter louter informatief. YOUXX is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van YOUXX ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen.

YOUXX is nimmer aansprakelijk en kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor letsel, verwondingen of andere lichamelijke en/of geestelijke schade, zowel tijdelijke als blijvende, welke voortkomt uit het gebruik van de geleverde goederen. De gebruiker of koper van de door YOUXX geleverde goederen dient zelf zorg te dragen voor de nodige kennis die noodzakelijk is voor verantwoord gebruik.

 

Klachten

De koper dient de zaken bij aflevering -of zo spoedig daarna als mogelijk te (laten) onderzoeken. Klachten met betrekking tot zichtbare gebreken worden slechts in behandeling genomen indien zij binnen 7 dagen na ontvangst der zaken ter kennis van YOUXX zijn gebracht.

Klachten met betrekking tot niet-zichtbare gebreken worden slechts in behandeling genomen indien zij binnen 7 dagen na constatering, doch uiterlijk binnen 7 dagen na aflevering, ter kennis van YOUXX zijn gebracht.

Wanneer de klacht door YOUXX juist wordt bevonden, zal YOUXX de nodige tijd gegeven worden om de vereiste voorzieningen te treffen, dan wel de afgekeurde zaken te vervangen.

Klachten zullen niet in behandeling worden genomen indien blijkt dat derden iets aan de zaken hebben veranderd of gerepareerd, behoudens in het geval dat dit met voorkennis van YOUXX is gedaan.

Klachten betreffende de (deel)facturen dienen uiterlijk binnen zeven dagen na verzenddatum ter kennis van YOUXX te zijn gebracht.

Na het verstrijken van de hierboven genoemde termijnen wordt koper geacht het geleverde/verrichte, respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Klachten worden dan niet meer door YOUXX in behandeling genomen.

Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot Youxx info@Youxx.nl . Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht door Stichting GeschilOnline (www.geschilonline.com) te laten behandelen, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

 

Overmacht

In geval van overmacht is YOUXX niet gehouden haar verplichtingen jegens de koper na te komen, of wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan: Elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

 

Intellectuele eigendom

De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de website berusten bij YOUXX, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

Het is de koper verboden gebruik te maken van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van YOUXX, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

 

Merk- en handelsnaam

Het is uitdrukkelijk verboden gebruik te maken van de door YOUXX in het handelsverkeer gebezigde handelsnaam, merknaam en logo, zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van YOUXX

Bij de in 12.1 genoemde toestemming zullen alle aanwijzingen van YOUXX nauwgezet opgevolgd worden.

De overtreder van dit artikel ontvangt een boete van € 22.500,- per overtreding, onverminderd het recht van YOUXX volledige schadevergoeding te vorderen.

 

Retourzendingen

Retourzendingen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van YOUXX zijn niet toegestaan, en zijn uitsluitend mogelijk binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen.

De kosten voor retourzendingen gaan ten laste van de verzender. YOUXX restitueert alleen de waarde van de geretourneerde goederen.

Indien retourzendingen zonder toestemming van YOUXX geschieden, zijn alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van koper.

Retourzendingen zonder toestemming van YOUXX ontheffen koper nimmer van diens betalingsverplichtingen.

In het geval van een retourzending of afzegging wordt het volledig betaalde bedrag teruggestort aan de koper. De goederen dienen retour gezonden te worden naar een door YOUXX gespecificeerd adres.

In het geval van ongewenste producten dienen deze in dezelfde staat teruggestuurd te worden als dat ze werden ontvangen en dienen ongeopend en ongebruikt te zijn. Eventuele schade aan het product dat niet door productiefouten is veroorzaakt, kan het te retourneren bedrag beïnvloeden.

Ruilen of retourneren is tot 14 werkdagen na de leveringsdatum mogelijk. Aangebroken preparaten en artikelen die de persoonlijke hygiëne betreffen zijn om begrijpelijke redenen van terugname uitgesloten. Gebruikte artikelen kunnen niet worden geretourneerd.

Youxx is verplicht om binnen 14 dagen nadat de consument heeft aangegeven gebruik te willen maken van het herroepingsrecht de bedragen terug te betalen die reeds door de consument betaald zijn (met aftrek van de gemaakte verzendkosten ). Wel dienen de producten weer door ons ontvangen te zijn.

 

Geschillen

Alle geschillen voortvloeiende of verband houdende met een overeenkomst met koper worden, ingeval de Rechtbank bevoegd is, bij uitsluiting beslist door de bevoegde rechter te Utrecht, behoudens bevoegdheid van YOUXX het geschil voor de rechter welke bevoegd is in de woon c.q. vestigingsplaats van koper te brengen.

Indien koper consument is, is lid 1 niet van toepassing. In dit geval gelden voor de bevoegdheid de wettelijke bepalingen.

 

Persoonsgegevens

YOUXX zal de gegevens van de koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De website bevat een uitgebreide Privacy policy.

YOUXX neemt daarbij de van toepassing zijnde privacywet- en regelgeving in acht.

 

Toepasselijk recht

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

 Diversen

Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan YOUXX, Burg. Van Reenensingel 101, 2803 PA Gouda of naar het volgende e-mail adres: info@youxx.nl zoals ook staat aangegeven op de website.

YOUXX streeft ernaar om de door haar ontvangen e-mails gedurende de bereikbaarheidstijden van de YouXX.nl helpdesk te beantwoorden.

Iedere koper krijgt bij het aangaan van een overeenkomst op de webwinkel de vrije keus om zich op de nieuwsbrief van betreffende webwinkel te abonneren. De koper kan op ieder moment deze nieuwsbrief opzeggen via gekoppelde link of door het sturen van een e-mail. De nieuwsbrief wordt ontvangen op het door de koper bij de koop aangegeven e-mail adres.

     18.      Stijl in Beeld , Colour Cards, Image ID e.d. (Alleen voor de professionele Imago Consultant)

                    1.   Bestellingen Euro’s excl. BTW

                    2.   Bestellingen excl. portokosten

                    3.   Alleen voor Image Consultants (I.C.). met inschrijving KvK en BTW nr.

                    4.   Bestellingen worden alleen verzonden naar bij Youxx ingeschreven I.C.’s

                    5.   Minimale afname volgens bestelformulier.

                    6.   Alleen bedrijven die een melding of link vermelden op hun eigen website naar Youxx

                          worden op de site van Youxx vermeld bij "Consultant zoeken".

                    7.   Minimaal 1 bestelling per 6 maanden voor een vermelding op de website van Youxx

                    8.   Over de ranking is geen correspondentie mogelijk.

                    9.   De ranking wordt maandelijks aangepast.

                   10.  Beschadiging dient binnen 5 dagen schriftelijk te worden gemeld.

                   11.  Bij een bestelling van 10 stijlboeken in 1 keer krijgt men 1 stijlboek gratis.

                   12. Het totaal aantal bestelde Colour Cards / stijlpassen bepaalt de stuksprijs.

                   13. Aanbiedingen worden berekend excl. BTW en portokosten

                   14.  Youxx is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor het niet tijdig doorgeven van 

                          adreswijzigingen of andere wijzigingen welke de levering belemmeren.

                   15.  Betaling binnen 15 dagen na factuurdatum.Indien de betalingstermijn wordt                                                   overschreden zal het totale factuurbedrag met 6% per maand worden verhoogd. Indien er                             na deze eerste verhoging nog niet tot betaling wordt overgegaan zal YouXX een                                               incassobureau inschakelen.      

                          De eventuele kosten die hieruit voortvloeien zullen ook bij u in rekening worden gebracht.

                   16. Indien er aan de kant van de koper openstaande facturen zijn bij Youxx is deze                                                 gerechtigd bestellingen op te schorten.

                   17. Afbeeldingen zijn eigendom van Youxx en zijn voorzien van Copyright.

                         Het is niet toegestaan afbeeldingen te kopiëren en/of te vermenigvuldigen zonder               

                         toestemming van Youxx.